Mis on GDPR?

GDPR on Euroopa isikuandmete kaitse üldmäärus, mis asendab liikmesriikides kehtivat seadust ja ühtlustab Euroopa Liidus isikuandmete töötlemise regulatsioone.
Varasemad siduvad määrused olid loodud enne uute tehnoloogiate väljatöötamist, mille hulka kuuluvad geolokatsioon, sotsiaalmeedia, profileerimisvõimalused ja pilvesalvestus.

Tutvuge levinumate küsimuste ja vastustega.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel kaalutlustel:

 • vajadus lepingute või tellimuste täitmiseks;
 • vastutava töötleja või lepingupoole/kliendi õigustatud huvi, nt. lepingu korrektse ja tõhusa täitmise võimaldamine, kaebusele vastamine, turunduslikud tegevused;
 • seoses juriidilise kohustuse täitmise vajadusega, nt: arvete, raamatupidamise dokumentide (maksukohustused ja kassadokumendid) väljastamine ja säilitamine;
 • teie vabatahtlik nõusolek andmete töötlemiseks.
Võime hankide teie andmeid järgmistel juhtudel:

 • ärilepingute sõlmimisel äritegevuse osana, koostöö alustamisel,
 • hankides asjasse puutuvate isikute andmeid lepinguosalistelt/klientidelt, kes esindavad lepingupooli, või selliste lepingute täitmisega seotud isikuid (nt isikuid, kellel on õigus võtta ettevõtte nime ühendust, esitada tellimusi või neid täita jne). Meile esitatud andmete ulatus on tavaliselt minimaalses mahus, mis on vajalik lepingu täitmiseks ning mis tavaolukorras ei sisalda muud infot kui nimi ja perekonnanimi ning ettevõtte kontaktandmed,
 • juurdepääsukontode seadistamine meie süsteemidele,
 • ostuprotsessid, kaebustega tegelemine ja neile reageerimine,
 • osalemine koolitustel, kursustel ja treeningutel,
 • nõusoleku andmine uudiskirjade saamiseks,
 • registreerumine laatadele ja üritustele.
Isikuandmeid säilitatakse aja jooksul, mis on vajalik tellimuse vormistamiseks või teenuse osutamiseks ja seda vastavalt kehtivatele õigusnormidele (nt maksu- ja karistusseadused). Samuti hoitakse andmeid ajani, mil võtate tagasi oma nõusoleku turundusliku info saamiseks.
Isikutel, kelle andmeid töödeldakse, on järgmised õigused:

• õigus vaidlustusteks

Kui töötleme andmeid meie õigustatud huvi tõttu, kuid te ei nõustu sellega, siis võite töötlemise vaidlustada. Kui teie vaidlustuse taotus osutub õigustatuks, siis teie andmed kustutatakse.

• õigus andmete parandamiseks

Seda õigust saab kasutada juhul, kui töödeldavad andmed on ebatäpsed või puudulikud.

• õigus andmete kustutamiseks

Teil on õigus nõuda vastutavalt andmetöötlejalt oma isikuandmete kustutamist ja seda juhul, kui:

- nõusolek, mille alusel isikuandmeid töödeldi, on tagasi võetud;
- andmed, mida koguti, pole vajalikud kogumise eesmärkide täitmiseks;
- andmete töötlemise aluste suhtes on esitatud vastuväiteid;
- isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.

• õigus andmete töötlemise piiramisele

Teil on õigus nõuda, et me lõpetaks teatud isikuandmete töötlemise (v.a nende salvestamine), kuid me ei kustutaks andmeid täielikult.

• õigus ligipääsule

Seadus lubab teil küsida teavet selle kohta, kas vastutav töötleja töötleb isikuandmeid, milliseid andmeid töödeldakse, mis eesmärgil ja mis aja jooksul. Samuti on teil õigus küsida oma isikuandmetest koopiat.

• õigus andmete teisaldamiseks

Lubatud on nõuda vastutava töötleja valduses olevate andmete struktureeritud kujul ettevalmistamist, üldjuhul masinloetavas vormingus ja/või taotleda nende edastamist teisele andmete töötlejale.
Igal meiega suhtlemise ajahetkel on teil õigus oma nõusolekut muuta, oma andmeid parandada või andmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta, kasutades selleks registrit, mis on saadaval aadressil https://gdpr.intercars.eu/

Inter Cars Groupi ettevõtte struktuuris on määratud vastav rakendusteenuse koordinaator, kellega saab ühendust aadressil: andmekaitse@intercars.eu.

Kui teil on andmetöötluse kohta lisaküsimusi, palun võtke meiega ühendust samal aadressil.
Üksikasjad küpsiste kasutamise kohta on saadaval Inter Carsi sõltumatutel veebilehekülgedel ning meie alla kuuluvate tütarettevõtete ja kaubamärkide lehekülgedel.
Lähemalt meie küpsiste kasutamise poliitikaga saate tutvuda siin: https://intercars.ee/et/kupsised/
Vastutav töötleja on määranud andmekaitseametniku, kellega saab ühendust võtta aadressil andmekaitse@intercars.eu.
Kui leiate, et teie andmekaitse alaseid õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus vastavatele isikuandmete kaitsega tegelevatele asutustele.